U bevindt zich hier: Home Organisatie Commissies Commisse onderling hulpbetoon

Commisse onderling hulpbetoon

In onze gemeente fungeert de ‘Commissie Onderling Hulpbetoon’. Haar werk is veelomvattend. Elke hulpvraag vanuit de gemeente wil zij honoreren. En daarbij gebruik maken van de vele bekwaamheden die in de gemeente aanwezig zijn. Door overleg en coördinatie wordt aan de hulpvrager een dienst bewezen.
Dit dienstbetoon heeft voor ons herkenbare wortels.

 

In het bevestigingsformulier voor ouderlingen en diakenen wordt het dienstbetoon als volgt verwoord:
‘De Here roept ook nu tot het betonen van gastvrijheid, offervaardigheid en barmhartigheid, opdat zwakken en hulpbehoevenden volop delen in de vreugde van Gods volk. In de gemeente van Christus mag niemand ongetroost leven onder de druk van ziekte, eenzaamheid of armoede. Terwille van dit dienstbetoon heeft Christus diakenen aan zijn gemeente geschonken. Wij lezen hoe de apostelen speciale ambtsdragers lieten verkiezen, toen zij zelf door hun vele arbeid niet in staat waren deze dienst naar behoren te vervullen. Het is daarom de taak van de diakenen te zorgen voor de goede voortgang van dit dienstbetoon in de gemeente.
Zij zullen zich door huisbezoek van de moeiten op de hoogte stellen en de leden van de gemeente tot hulpbetoon opwekken, de gaven inzamelen, beheren en in Christus' naam uitdelen. De diakenen behoren de gemeenteleden die Christus' liefdegaven ontvangen, met Gods Woord te bemoedigen en te vertroosten’.

Wij zijn geschapen voor relaties. Immers we moeten God liefhebben boven alles en onze naaste als onszelf. In het onderhouden van deze relaties vormt het dienen een belangrijk onderdeel. Als broeders en zusters hebben we elkaar nodig. Vaak bieden we spontaan hulp aan, omdat we zien dat het nodig is. Zo wordt aan de onderlinge band vorm en inhoud gegeven. Echter, een hechte onderlinge band geeft géén garantie dat elke hulpvraag opgemerkt en adequaat beantwoord wordt. Deze leemte is door de diakenen gesignaleerd en daarom is de “Commissie Onderling Hulpbetoon" (COH) in het leven geroepen. Deze commissie bestaat uit de gezamenlijke contactpersonen uit iedere wijk van de gemeente. Hieronder kunt u voor uw wijk de betreffende contactpersonen aantreffen, en wel 2 per wijk. In de praktijk zullen de contactpersonen binnen de wijk als ‘contactadressen’ gaan functioneren.

Het werkterrein van de commissie is in overleg met de diakenen globaal geformuleerd. Samenvattend staat ons de volgende doelstelling voor ogen:
‘Het verlenen van veelal kortstondige hulp aan broeders en/of zusters die daaraan behoefte hebben, ten gevolge van welke oorzaak dan ook’.

Als concrete punten kunnen we noemen:

  • Het verrichten van licht huishoudelijk werk in een gezin, b.v. bij ziekte van de moeder.
  • Het doen van boodschappen e.d., b.v. ten behoeve van oudere broeders en/of zusters of bij ziekte.
  • Het halen en brengen van kinderen van en naar school, b.v. bij ziekte.
  • Het verzorgen van vervoer, b.v. voor consultatie in een ziekenhuis van (oudere) broeders en/of zusters; en voor bezoek aan zieken in een ziekenhuis.
  • Het doen van kleine reparaties en karweitjes in en bij huis, ten behoeve van alleenstaande zusters of oudere broeders en/of zusters.
  • Het bezoeken van broeders en/of zusters die daaraan behoefte hebben.

Deze opsomming wil u slechts een idee geven over wat de bedoeling is. De genoemde mogelijkheden en voorbeelden zijn niet volledig en zeker voor uitbreiding vatbaar.
Dus als u op de één of andere manier hulp nodig heeft, schroom dan niet om deze commissie in te schakelen. Zoals reeds eerder gezegd wil de commissie in veel gevallen de hulpvraag honoreren door overleg en coördinatie met gebruikmaking van de vele gaven die in de gemeente voorhanden zijn.
Ook dit principe berust op voor ons bekend gedachtegoed. Wij zijn immers àllen leden van het éne Lichaam. Dat dringt ons toch tot de liefde en zo nodig ook tot daadwerkelijke praktische hulpverlening.
Als diakenen hebben we (zie het bevestigingsformulier) de gemeente op te wekken tot hulpbetoon. Met de instelling van deze commissie hebben de diakenen de contactadressen bij de uitvoering van hun taak betrokken.
Daarom is er ook onderling regelmatig overleg. Het is dus mogelijk dat de contactadressen in uw wijk u zullen benaderen om hulp te bieden. Wij hopen op uw medewerking te kunnen rekenen.

Tenslotte nog een drietal zaken waarvoor we uw aandacht vragen:

  • We constateerden reeds dat onderling spontaan hulp wordt aangeboden. Dit is en blijft een goede zaak. Laten we echter wèl bedenken dat niet àlle kerkleden evenveel vrienden en kennissen hebben die deze hulp spontaan kunnen aanbieden.
  • Indien er een beroep op u wordt gedaan via een contactadres in uw wijk of via uw wijkdiaken, dan zien we graag een blijk van bereidwilligheid.
  • Als u hulp nodig heeft, schroom dan niet om één der contactadressen in uw wijk of uw wijkdiaken in te schakelen. We denken vaak te snel dat we een ander lastig vallen. Houd daarnaast ook in het oog dat een hulpverlener graag iets wil doen voor zijn/haar medekerklid.

Vastgesteld 27 april 1994. Eerste aanpassing vastgesteld 9 mei 2000.
De diakenen.