U bevindt zich hier: Home Organisatie Commissies

Commissie bestuurlijke zaken

De kerkenraad heeft alle verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor de taken, die niet tot de kernactiviteit van de kerkenraad en de ambtsdragers behoren (namelijk het geestelijk leiding geven aan de gemeente),  gedelegeerd aan de Commissie Bestuurlijke Zaken (C.B.Z.)
Daaronder vallen ook diverse activiteiten die binnen en door de gemeente plaatsvinden.
De commissie vergadert als regel om de 5 weken, op donderdagavond in de kerk.

Lees meer...

Liturgiecommissie / BeamTeam

De commissie adviseert de kerkenraad bij alle zaken die betrekking hebben op de liturgie in de eredienst. Naast het ontwikkelen van een visie en liturgisch beleid, volgt de commissie ook de ontwikkelingen op het niveau van de Synode. In overleg met de kerkenraad wordt de gemeente geïnformeerd over eventuele veranderingen. Het BeamTeam valt onder de verantwoordelijkheid van de commissie.

Lees meer...

Bloemenwerkgroep

De bloemencommissie zorgt er voor dat er elke zondag een boeket of bloemstuk in de kerk staat. Het doel hiervan is vooral om de eredienst een feestelijk tintje te geven. Ook wordt met bloemen, hout en andere materialen een accent gegeven aan de betekenis van vooral de liturgische feesten. Zo worden geloofsinhoud en ‘bloemen’ bij elkaar gebracht.

Het boeket of bloemstuk wordt na de middagdienst weggebracht naar iemand in de gemeente. Dat gebeurt op initiatief en onder verantwoordelijkheid van de diaconie. Kent u iemand die naar uw mening ook wel eens wat extra aandacht verdient, neem dan gerust contact op met uw wijkdiaken. Uw suggesties zijn van harte welkom.

Contactpersoon bloemenwerkgroep: 

Siebine Slob

Oostenrijkcommissie

Ook wij willen ons even voorstellen. Wij zijn de Oostenrijk commissie, ons team bestaat uit:

Voorzitter: Cor Boes
Lid: Ge Hordijk
1e Secretaresse Anneke van der Knaap
2e Secretaresse Tineke Klapwijk
Penningmeester Gijs Maaswinkel

Wat doen wij:
Onze kerkelijke gemeente onderhoudt banden met een kleine Evangelisch Reformierte gemeente in Oostenrijk: Rankweil in Vorarlberg.

Onze taak is materiële steun te verlenen waar nodig is en in de eigen gemeente bekendheid te geven aan het wel en wee van die gemeente en hen te gedenken in onze gebeden. Verder brengen wij één keer per jaar een werkbezoek aan Rankweil, waar Ds. Reinhard Mayer de voorganger is.

Voor degenen die in de zomer of ’s winters naar Voralberg (Oostenrijk) met vakantie gaan, is het een mooie gelegenheid om zondags de eredienst in Rankweil te bezoeken.
Aanvang: 10.00 uur. 

Lees meer...

Catechesecommissie

Catechisatie
Wanneer je zoekt naar de betekenis van het woord catechisatie, dan kom je uit op het woord echo, namelijk, de echo die terug komt op het horen van Gods Woord. Een wat oudere formulering zegt: Gods Woord dat weerklank mag vinden in de harten van mensen.

Toen we onze kinderen lieten dopen hebben we beloofd de kinderen te onderwijzen en te laten onderwijzen overeenkomstig Gods Woord, zoals het door ons beleden wordt in onze belijdenisgeschriften. Het is ook een bijbelse opdracht om de jeugd in de kerk onderwijs te geven in de weg die leidt naar de Here Jezus Christus. Deze opdracht geeft God aan ouders én aan de kerk.

De catechesecommissie heeft daarom een catecheseprogramma opgesteld dat voorziet in catechisatie aan onze jongeren voor een periode van 7 jaar.

Wat gebeurt er allemaal tijdens de catechisatie?
• Je ontmoet je leeftijdsgenoten
• Je krijgt onderwijs uit de bijbel
• Je groeit in kennis van God
• Je leert over Gods genade
• Je mag samen ontdekken en nadenken wat Jezus voor jou gedaan heeft
• Je mag samen nadenken over Gods Koninkrijk
• Je leert hoe je de Bijbel goed kunt lezen
• Je leert van de kerkgeschiedenis
• Je leert de belijdenisgeschriften beter kennen
• Je leert wat het verschil is tussen christenen, boeddhisten en moslims
• Je mag vragen stellen en met elkaar in gesprek gaan
• Je mag samen zoeken naar antwoorden op de vragen die bij je leven aan de hand van de Bijbel

Het doel van catechisatie is om jongeren door onderwijs en toerusting te begeleiden naar het doen van openbare belijdenis van het geloof waarmee zij toegang krijgen tot het Heilig Avondmaal; amen zeggen op de doop. Om dat doel te bereiken hebben we Gods onmisbare zegen nodig. Het is dus geen prestatie van mensen wanneer een jongere belijdenis van het geloof aflegt; maar het werk van Onze God. En wanneer jongeren belijdenis doen, dan is het feest in de kerk en prijzen en danken we God voor wie Hij is en voor wat hij doet.

Methodes
De eerste vijf jaren wordt gebruik gemaakt van de methode .Geloof.Nu
In de jaren die hierop volgen gaan de jongeren in de Prontogroep aan de hand van actuele thema’s nadenken en praten over geloofskeuzes. De avonden van Pronto worden gehouden op de zondagavond wanneer er geen 16+ vereniging is.

Organisatie
De commissie jongeren organiseert de catechese. Groepen worden samengesteld, catecheten worden gezocht en de commissie probeert de betrokkenheid van ouders bij het catechisatiewerk te vergroten. Maar we hopen vooral dat u de catecheten zelf ook eens aanspreekt en dat u het catechesewerk ook opdraagt in uw gebeden. We zijn samen, als gemeente, verantwoordelijk voor dit belangrijke werk.

Afwezigheid
Wanneer een kind een keer niet aanwezig kan zijn bij de catechisatieles, ontvangt de catecheet graag van te voren bericht. In de regel van de ouders voor de groepen 1 t/m 4 en van het kind zelf vanaf groep 5.

Vragen
Zijn er vragen over de catechisatie, schroom dan niet contact op te nemen met de catecheet of met de voorzitter van de commissie jongeren Jan Zandberg: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Commissie gevangenispastoraat

Ook de gedetineerden in de gevangenis PI De Ijssel krijgen onze aandacht. Wij verzorgen met vrijwilligers het bezoek aan de gevangenen en verlenen pastorale zorg. Ook doen we mee met de gespreksgroepen onder leiding van de gevangenispredikant en we bezoeken de wekelijkse samenkomsten.

Lees meer...

Commisse onderling hulpbetoon

In onze gemeente fungeert de ‘Commissie Onderling Hulpbetoon’. Haar werk is veelomvattend. Elke hulpvraag vanuit de gemeente wil zij honoreren. En daarbij gebruik maken van de vele bekwaamheden die in de gemeente aanwezig zijn. Door overleg en coördinatie wordt aan de hulpvrager een dienst bewezen.
Dit dienstbetoon heeft voor ons herkenbare wortels.

Lees meer...